Rezilta Rechèch la
Anile Rechèch la
Anile Rechèch la
Rezilta Rechèch la, Tanpri eseye diferan tèm rechèch la.
Ap Chèche. Tanpri Rete Tann.
 
Règleman sou Itilizasyon ki Akseptab

Kondisyon pou Itilizasyon

Akò. Akò Kondisyon sa yo pou Itilizasyon ("Akò") detèmine fason w ap itilize sitwèb MCNA.net ak tout sitwèb asosye MCNA (ansanm, "Sitwèb" la), ak sèvis nou mete disponib avèk Sitwèb la sou Pòtay sèten Pwofesyonèl Swen Sante eta MCNA ("Sèvis" yo). Se Managed Care of North America, Inc. ("MCNA") ki opere Sitwèb sa a. Tanpri li akò sa a avèk anpil atansyon ansanm avèk Règleman konsènan Enfòmasyon Prive sitwèb MCNA nou an (ki prezante nan referans) anvan ou itilize nenpòt pati Sitwèb la. Depi ou gen aksè nan Sitwèb la epi depi ou itilize li, ou vle di ou te li, konprann Kondisyon yo pou Itilizasyon ("Akò") ak Règleman konsènan Enfòmasyon Prive, epi ou dakò avèk yo. Si ou deside fè plis pase revize dokiman piblik ki disponib nan Sitwèb nou an, tankou anrejistre oswa itilize sèvis Sitwèb la, tankou lè ou gen aksè nan Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante nou yo, nou ka mande ou pou dakò avèk lòt kondisyon jeneral, ki prezante nan referans ladan. Sizoka gen yon konfli ant lòt kondisyon jeneral yo ak Akò sa a, lòt kondisyon jeneral yo dwe gen priyorite. Si ou itilize Sitwèb sa a sou non yon òganizasyon, tankou yon pwofesyonèl swen sante, referans nan Akò sa a pou "ou" (you) ak "ou" (your) la pou sèvis kòm referans pou oumenm apa ak òganizasyon ou, nou toulède dwe respekte kondisyon jeneral yo.

Se Pa Konsèy Dantè oswa Konsèy Medikal. Menmsi MCNA gen devouman pou sèvi endistri swen dantè a, MCNA pa gen otorizasyon oswa lisans pou bay konsèy dantè oswa konsèy medikal, epi li pa angaje nan bay kalite konsèy sa yo. Pa gen anyen nan Sitwèb la ki la pou entèprete kòm konsèy dantè oswa konsèy medikal nou bay nan MCNA.

Teritwa ak Kalifikasyon. Ou ka sèlman itilize Sitwèb la si w ap viv nan Etazini Kontinantal, ak Alaska ak Hawaii, epitou si ou gen omwen laj 18 tan.

Itilizasyon ki Akseptab. Ou pa ka ni itilize Sitwèb la, ni ankouraje lòt moun itilize Sitwèb la, ni fè piblisite pou lòt moun itilize li, ni fasilite lòt moun itilize Sitwèb la, ni bay lòt moun eksplikasyon pou itilize Sitwèb la pou nenpòt rezon ki pa yon rezon legal ak valab, epi ki pa ta vyole Akò sa a oswa lalwa nan okenn fason. Kèlkeswa kote ou ye lè w ap itilize Sitwèb la oswa lè ou konekte ladan, ou dakò pou konfòme ou avèk tout lwa, règleman, tèks lalwa ak òdonans anrapò avèk itilizasyon Sitwèb la. Men kèk egzanp itilizasyon ki entèdi, san limit: (a) nenpòt aktivite ilegal, tankou piblisite, transmisyon, oswa si ou mete sitwèb oswa sèvis jwèt aza disponib, oswa si w ap simaye, ankouraje oswa fasilite pònografi timoun; (b) dokiman ki pa respekte oswa ki detounen pwopriyete entèlektyèl oswa dwa pwopriyete lòt moun; (c) vyolasyon dwa pwopriyetè, dwa piblisite, oswa pou enfòmasyon prive oswa lòt dwa nenpòt moun oswa enstitisyon; (d) itilizasyon enfòmasyon ou jwenn avèk mwayen oswa nan Sitwèb la pou fè fwod, aktivite ki ka nuizib pou lòt moun, pou operasyon nou yo oswa pou repitasyon nou, tankou si w ap ofri oswa simaye machandiz, sèvis, plan oswa pwomosyon mètdam (pa egzanp, plan, ponzi ak sistèm piramid pou fè lajan vit, twonpe moun sou entènèt, oswa detounman), oswa si ou angaje nan lòt pratik ki twonpe moun; (e) move itilizasyon oswa divilgasyon enfòmasyon sekrè oswa enfòmasyon komèsyal yon moun oswa yon enstitisyon; (f) si w ap pran oswa ekspòte pwogram oswa dokiman nan Sitwèb la, yon aksyon ki vyole lwa Etazini sou ekspòtasyon; (g) transmisyon, estokaj oswa ou konnen lè ou resevwa nenpòt dokiman endesan, dokiman pònografik, dokiman ki sal repitasyon moun, dokiman endesan, dokiman ki vyole enfòmasyon prive moun, oswa dokiman ki pa akseptab oswa ki angaje nan nenpòt aktivite pou twonpe moun, aktivite ki lakòz moun jwenn domaj, aktivite ki sal repitasyon moun, aktivite ki pale moun mal, oswa aktivite ki atake pèsonalite moun; (h) itilizasyon lojisyèl otomatize oswa eskrip lojisyèl pou eksite konpòtman moun pou yo navige nan Sitwèb la; oswa (i) deranjman Sitwèb la oswa tantativ ou fè espesyalman pou deranje Sitwèb la, nan itilizasyon metòd tankou viris, cheval Troie, vè enfòmatik, bonm lojisyèl, atak pou moun jwenn refi pou sèvis la, inondasyon imèl, oswa inondasyon-rezo. Answit, nan limit ki ka aplike, ou dakò pou pa itilize enfòmasyon ki disponib nan Sitwèb la, pou konekte ladan yo, pou melanje yo oswa pou divilge yo nan yon fason ki ta vyole Lwa sou Pòtabilite ak Responsablite Asirans Sante (“HIPPA”), règleman li yo ak lòt lwa ki anvigè.

Fason pou Rapòte Aktivite Mètdam oswa Itilizasyon Sitwèb la oswa Konpòtman ki pa Apwopriye. Si ou vin konnen oswa si ou sispèk aktivite mètdam oswa ilegal oswa nenpòt lòt aktivite ki menase sekirite Sitwèb la, dokiman ki ladan, operasyon oswa nenpòt pati ladan, oswa si sanble gen yon move itilizasyon oswa aksè ki pa otorize nan nenpòt enfòmasyon sekrè, dantè oswa medikal, ou gen obligasyon pou rapòte aktivite a imedyatman ba MCNA. Nou mande pou ou rapòte ban nou nenpòt aktivite sou oswa konsènan Sitwèb la ki atire atansyon ou ki pa apwopriye, ki endesan oswa ki bay pwoblèm. MCNA gen dwa men pa obligasyon pou fè aksyon legal kont nenpòt moun ki fè move zak sa yo. Pou rapòte nenpòt aktivite ki endike anwo a k ap bay pwoblèm, oswa nenpòt aktivite ki ka bay pwoblèm, tanpri kontakte MCNA.

Fason pou Rapòte Sèten Abi ba Otorite Lapolis; Pwosesis Legal ak Notifikasyon. MCNA gen dwa pou rapòte ba ajans lapolis lokal, ajans lapolis nasyonal oswa ajans lapolis entènasyonal abi ak vyolasyon Akò sa a, tankou, san limit, abi ak vyolasyon ki ka menase sekirite ou oswa sekirite itilizatè Sitwèb la oswa sijè enfòmasyon moun voye avèk mwayen Sitwèb la. Pa gen anyen nan Akò sa a ou dwe konsidere pou entèdi oswa limite MCNA konfòme nou avèk nenpòt lwa ki anvigè, demann lapolis, asiyasyon pou prezante nan tribinal, egzijans legal ak obligasyon legal pou bay rapò ki asosye avèk fason oumenm oswa lòt itilizatè itilize Sitwèb la, oswa ki asosye avèk fason oumenm oswa lòt itilizatè itilize enfòmasyon yo.

Avètisman. Nan yon fason ki espesyal, ou rekonèt epi ou dakò nou bay pou nenpòt ak tout enfòmasyon ak sèvis ki nan Sitwèb la, ou itilize avèk mwayen Sitwèb la oswa ou jwenn nan Sitwèb la “jan yo ye a” epi sou yon baz “lè yo disponib.” MCNA, ajans li yo ki bay lisans, ak founisè enfòmasyon ak sèvis li yo pa garanti enfòmasyon ak sèvis ki nan Sitwèb la, ou itilize avèk mwayen Sitwèb la oswa ou jwenn nan Sitwèb la egzat, konplè, san bòg, san defo, san eleman nuizib, oswa san erè, oswa nou pa garanti enfòmasyon ou voye yo ap rive kote ou voye a, oswa ap rive kote a sou fòm ou mete yo a, oswa nou pa garanti l ap fasil pou konekte nan sistèm nan san deranjman, oswa nou pa garanti n ap korije oswa retire nenpòt defo, eleman nuizib, erè oswa erè livrezon. MCNA pa non sèlman bay men konteste tout garanti, ki fòmèl oswa tasit, san limit, pou valè machann, kalifikasyon pou yon itilizasyon oswa yon rezon patikilye, non-vyolasyon, tit oswa nenpòt lòt garanti, kondisyon, asirans, oswa reprezantasyon, kit se aloral, alekri, oswa sou fòm elektwonik, anrapò avèk dokiman oswa operasyon Sitwèb la, tankou men san limit, konsènan kalite, presizyon, itilite, opòtinite, disponiblite, operasyon, oswa totalite nenpòt enfòmasyon oswa sèvis nou bay sou Sitwèb la oswa nou mete disponib avèk mwayen Sitwèb la. Lòt avètisman yo ka parèt sou sitwèb la epi nou ka mete yo nan referans.

Ou rekonèt MCNA pa apwouve oswa aji nan yon kapasite reprezantatif epi nou pa ni responsab ni gen obligasyon pou nenpòt sitwèb afilye, nenpòt itilizatè Sitwèb la, oswa nenpòt moun oswa gwoup moun ki endepandan.

Pa Gen Moun oswa Gwoup Moun Endepandan ki Jwenn Avantaj. Moun oswa gwoup moun endepandan ki fè konnen yo se moun oswa gwoup moun endepandan ki dwe jwenn avantaj pa dwe konsidere anyen nan Akò sa a pou kreye yon rezon pou fè reklamasyon kont MCNA (fonksyonè li yo, direktè li yo, oswa anplwaye li yo).

Tan san Aktivite. MCNA pran mezi ki rezonab sou plan komèsyal pou Sitwèb la disponib san gwo sispansyon pandan anpil tan, sof pou tan san aktivite ki nesesè pou ede fè antretyen nan operasyon efikas Sitwèb la. Men, difikilte avèk materyèl, lojisyèl ak ekipman ak sèvis lòt moun bay yo ka lakòz kèk sispansyon nan sèvis la. MCNA pa bay garanti fòmèl oswa tasit anrapò avèk disponiblite oswa fonksyonalite Sitwèb yo pou ou. Ou rekonèt epi dakò pou MCNA pa dwe gen obligasyon pou okenn pèt ou fè akòz pèt fonksyonalite Sitwèb la pou nenpòt rezon ak diredtan.

Sekirite. MCNA ap itilize mezi sekirite rezonab pou pwoteje Sitwèb la, epi pou pran omwen mezi sekirite ki obligatwa dapre lalwa. Men, MCNA pa responsab pou nenpòt vyolasyon sekirite oswa pou lè lòt moun itilize enfòmasyon ou san yo pa gen otorizasyon.

Lyen. Tanzantan, Sitwèb la ka gen lyen ki mennen ou nan lòt sitwèb. Lyen sa yo se pou enfòmasyon ak itilite ou sèlman, epi paske yo konekte avèk oswa nan Sitwèb la sa pa vle di MCNA apwouve sitwèb sa yo oswa dokiman yo, sèvis yo oswa machandiz yo. Lè ou ale nan sitwèb sa yo, tanpri revize kondisyon jeneral itilizasyon yo ak règleman yo sou enfòmasyon prive anvan ou itilize yo. Ou pa antre yon lyen nan Sitwèb la san ou pa gen pèmisyon MCNA davans.

Refi pou Aksè ak Anilasyon. MCNA ka sispann, refize oswa anile koneksyon ou nan Sitwèb la nenpòt kilè. MCNA gen dwa pou jwenn, li, kopye, efase epi divilge enfòmasyon ki nan sistèm ak ekipman MCNA. MCNA gen dwa pou enspekte nenpòt ak tout fichye ak enfòmasyon ki konsève oswa transmèt avèk mwayen ekipman MCNA. Sispansyon, refi oswa anilasyon itilizasyon ou nan Sitwèb la p ap afekte oswa p ap anile obligasyon ou avèk MCNA.

Tarif ak Frè pou Peye. MCNA ka reklame frè pou kèk oswa tout sèvis nou bay nan oswa avèk mwayen Sitwèb la. N ap fikse frè sa yo nan yon akò apa ant oumenm ak MCNA, nan Akò sa a, sou Sitwèb la apa, oswa sou dokiman nou bay avèk sèvis la, epi MCNA ka chanje frè sa yo avèk preyavi n ap ba ou pou sa.

Pwopriyete Entèlektyèl. MCNA ak ajans li yo ki bay lisans ak founisè enfòmasyon li yo gen dwa pou tout pwopriyete entèlektyèl la anrapò avèk Sitwèb la. Tout dokiman Sitwèb la ki nan Sitwèb la oswa ki disponib nan Sitwèb la, tankou, men pa sèlman, non komèsyal yo, mak komèsyal yo, sèvis yo, tèks, imaj, entèfas, kòd, enfòmasyon, baz done, teknoloji (ki diferan avèk dokiman oswa enfòmasyon nou voye ba itilizatè Sitwèb la oswa sa itilizatè Sitwèb la voye) (ansanm ki vle di “Dokiman”), epi chwa ak aranjman ladan se pwopriyete inik ak patikilye MCNA, oswa ajans li yo ki bay lisans oswa founisè enfòmasyon li yo.

Dedomajman. Nan limit maksimòm lwa ki anvigè otorize, ou dakò pou dedomaje epi retire tout responsablite (epi anrapò avèk reklamasyon moun oswa gwoup moun endepandan ki fè reklamasyon sou demann MCNA), MCNA, filyal li yo, ak ajans li yo ki bay lisans ak founisè enfòmasyon li yo, nan epi kont tout reklamasyon, pwosè, pwosedi, pèt, obligasyon, ak depans, tankou men san limit, frè avoka anrapò avèk reklamasyon yon moun oswa yon gwoup moun endepandan, kit reklamasyon oswa mal la lakòz domaj, pouswit pou vyolasyon kontra, oswa ki sòti oswa ki se yon rezilta nan, oswa ki asosye avèk vyolasyon nenpòt obligasyon ou, dispozisyon ou, rekonesans ou, reprezantasyon ou oswa garanti ou nan Akò sa a, fason ou itilize Sitwèb la oswa Sitwèb la oswa nenpòt enfòmasyon ou voye, jwenn, wè oswa resevwa avèk mwayen Sitwèb la, fason ou itilize Dokiman Sitwèb la, ak/oswa aktivite ou anrapò avèk Sitwèb la.

Kominikasyon Elektwonik. Lè ou itilize Sitwèb la, ou dakò pou resevwa kominikasyon MCNA sou fòm elektwonik, epitou ou dakò pou MCNA ka kominike avèk ou nan imèl, lè nou mete avi sou Sitwèb la, epitou, si MCNA vle, avèk mwayen kominikasyon regilye, tankou pa egzanp, kourye nan lapòs. Ou dakò pou tout akò, divilgasyon enfòmasyon, avi ak lòt kominikasyon MCNA ba ou sou fòm elektwonik satisfè nenpòt egzijans legal ki endike kominikasyon an dwe fèt alekri.

Lòt Kondisyon Jeneral. Tanzantan, Sitwèb la ka gen lòt kondisyon jeneral (“Lòt Kondisyon Jeneral”) ki anvigè pou itilizasyon Sitwèb la oswa eleman ki ladan, epi n ap mete Lòt Kondisyon Jeneral yo nan referans. Ou dakò pou konfòme ou avèk nenpòt Lòt Kondisyon Jeneral nan Akò sa a.

Jeneral. Akò sa a dwe, pou tout rezon, dwe entèprete, detèmine, epi aplike sèlman ak senpleman anrapò avèk lwa Eta Florida, Etazini, san li pa afekte konfli li nan dispozisyon lalwa oswa vrè rezidans oswa adrès ou nan eta kote w ap viv la. Ou dakò pou tribinal ki nan Fort Lauderdale, Florida, USA, reprezante sèl ak inik espas deba pou rezoud nenpòt ak tout konfli ki sòti nan oswa ki anrapò avèk Akò sa a, epi ou bay konsantman irevokab ou nan jiridiksyon pèsonèl ak espas jijman tribinal yo epitou ou anile nenpòt objeksyon yon fason ki irevokab nan Akò sa a. Nou ka antre epi egzekite nenpòt jijman nou jwenn nan tribinal sa yo kont ou nan nenpòt jiridiksyon kote oumenm ak byen ou yo ye. Ou anile nenpòt dwa pou sipòte yon reklamasyon avèk reklamasyon (yo) lòt moun kont MCNA. Ou dwe fè nenpòt aksyon legal konsènan Akò sa a oswa Sitwèb nan yon (1) ane ki vini apre reklamasyon an oswa kòz aksyon ki genyen an. Si nenpòt dispozisyon Akò sa a pa valab oswa pa ka aplike, dispozisyon sa a dwe sispann epi rès dispozisyon yo dwe aplike. Si MCNA pa fè aksyon anrapò avèk yon vyolasyon oumenm oswa lòt moun fè sa pa anile dwa nou pou aji anrapò avèk lòt vyolasyon ak/oswa vyolasyon ki sanble.

Chanjman. MCNA ka chanje Sitwèb la, aparans li, sa ki ladan, sèvis oswa enfòmasyon yo, nenpòt kilè jan li vle. MCNA ka chanje Akò sa a tanzantan tou. Anrapò avèk chanjman tèks ki nan Akò a, MCNA ap mete yon avi nan paj-akèy Sitwèb la pou fè ou Kondisyon Jeneral yo chanje. Anrapò avèk chanjman ki afekte Lòt Kondisyon Jeneral yo, MCNA ap mete yon avi chanjman an kote nou te mete oswa konekte Lòt Kondisyon Jeneral yo oswa kote nou te konekte avèk yo. Tanpri tcheke Sitwèb la chak peryòd pou nenpòt avi sa yo. Answit, dat Akò modifye a anvigè dwe endike nan fen Akò sa a oswa, pou chanjman nan Lòt Kondisyon Jeneral yo, nan fen afichaj konsènan chanjman sa yo. Si ou pa vle angaje avèk Akò modifye oswa avèk Lòt Kondisyon Jeneral yo nan itilizasyon Sitwèb la, ou pa ta dwe kontinye konekte nan Sitwèb la oswa ou pa ta dwe kontinye itilize sèvis nou mete disponib pou ou paske ou te dakò avèk Lòt Kondisyon Jeneral yo. Si ou kontinye itilize Sitwèb la apre nou afiche chanjman yo nan Akò a sa ap vle di ou aksepte Akò ki modifye a. Si ou kontinye itilize sèvis ki depannde Lòt Kondisyon Jeneral yo apre nou mete chanjman yo nan Lòt Kondisyon Jeneral sa yo, sa ap vle di ou aksepte Lòt Kondisyon Jeneral modifye yo.

Fason pou Kreye yon kont avèk MCNA. Pou itilize Sitwèb oswa Sèvis MCNA (pa egzanp, Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante MCNA), ou ka gen obligasyon pou kreye yon kont itilizatè ("Kont"). Si ou kreye yon kont, ou dakò pou bay MCNA enfòmasyon ki ajou, okonplè, egzat ak vrè, epi pou modifye enfòmasyon sa yo si yo ta dwe chanje. MCNA gen dwa pou elimine, efase, sispann, oswa modifye Kont ou avèk oswa san preyavi pou ou, avèk oswa san rezon, tankou men pa sèlman vyolasyon Kondisyon yo pou Itilizasyon. Nou ka mete yon pwen final nan kont ou si nou pa kapab verifye enfòmasyon ou yo. Si nou resevwa yon demann ou fè pou divilge, chanje, modifye, oswa efase enfòmasyon ou yo, epi si ou ban nou non itilizatè ak modpas ou, ou dakò pou MCNA ka fè aksyon ou mande a epitou n ap kwè ou ban nou otorizasyon pou yon aksyon konsa.

Pou kreye yon Kont, nou ka mande ou pou chwazi yon modpas ak yon non itilizatè. Ou dakò pou non itilizatè ou p ap:

 1. vyole dwa legal lòt moun, tankou, men pa sèlman, lè ou reprezante yon non komèsyal oswa yon mak sèvis oswa lè ou sanble avèk li anpil;
 2. montre ou agresif, vilgè, gwosye, lahèn, oswa ou p ap pale ras ak gwoup etnik mal, oswa ou p ap montre ou dezagreyab;
 3. nan nenpòt fason ou vyole Kondisyon sa yo pou Itilizasyon;
 4. montre ou pa apwopriye, kèlkeswa mwayen MCNA pou pa aksepte non itilizatè yo; oswa
 5. montre ou se yon non ki asosye avèk yon lòt moun, tankou men pa sèlman, yon selebrite oswa lòt moun tout moun konnen oswa yon reprezantan MCNA.

Ou responsab pou toujou kenbe modpas ou konfidansyèl epi pou nenpòt ak tout aktivite ki fèt anrapò avèk Kont ou. Ou dakò pou fè MCNA konnen imedyatman nenpòt itilizasyon Kont ou san otorizasyon oswa nenpòt lòt vyolasyon sekirite. Ou pa ka itilize Kont okenn lòt moun nenpòt lè, epitou ou pa k kite okenn lòt moun itilize Kont ou nenpòt lè. Answit ou dakò w ap responsab pou pèt MCNA oswa lòt moun konsène fè paske yon lòt moun itilize Kont ou. Nou pa ka transfere kont ou ni divilge li ba yon lòt moun, yon lòt moun pa ka itilize li oswa nou pa ka itilize sou non okenn lòt moun. Ou dakò pou MCNA p ap responsab pou okenn pèt ou ka fè pou yon lòt moun avèk modpas ou oswa Kont ou, swa avèk oswa san konesans ou.

MCNA gen dwa pou chanje oswa sispann nenpòt sèvis oswa fonksyon MCNA bay, tankou men pa sèlman, Sitwèb yo ak Sèvis yo, nenpòt lè epi san preyavi. Ou dakò pou MCNA p ap responsab pou okenn pèt oswa domaj ki fèt akòz, dirèkteman oswa endirèkteman, nenpòt eliminasyon, sispansyon, chanjman oswa diskontinyasyon.

Lisans Nou Bay pou Sitwèb yo. MCNA ba ou yon lisans ki pa esklizif, ki pa ka transfere pou itilize Sitwèb yo pou ou kapab resevwa avantaj Sèvis nou yo. Depi itilizasyon sa a fini, lisans sa a dwe fini otomatikman.

Responsablite yo kòm yon itilizatè. Fason ou itilize Sitwèb ak Sèvis MCNA, tankou Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante MCNA, depannde tout lwa lokal, lwa leta, ak lwa nasyonal ak règleman ki anvigè. Ou dakò pou pa vyole lwa ak règleman sa yo.

N ap konsidere nenpòt vyolasyon Kondisyon yo pou Itilizasyon an kòm yon vyolasyon dwa MCNA pou dwadotè. Nan okenn sikonstans, ou pa ka modifye, kopye, distribiye, transmèt, afiche, reyalize, repwodui, pibliye okenn kontni oswa lòt materyèl ki sou nenpòt nan Sitwèb oswa Sèvis nou yo, ou pa ka bay lisans pou yo, ou pa ka kreye travay derive ladan yo, ou pa ka adapte, tradui, achte, vann yo ozanchè, ou pa ka lwe, anfème, prete, oswa vann yo san konsantman ekri fòmèl MCNA.

Ou deklare w ap konfòme ou avèk lwa Etazini konsènan transmisyon done teknik yo ekspòte nan Etazini.

Nan okenn sikonstans, ou pa ka itilize kontni oswa okenn nan sèvis nou yo, (i) nan yon mannyè ki ilegal, (ii) sa kapab domaje, dezaktive, sichaje oswa deranje nenpòt sèvè MCNA oswa rezo ki konekte avèk sèvè MCNA, epi w ap konfòme ou avèk tout règleman, règ ak pwosedi rezo sa yo, (iii) sa kapab nuizib pou fason nenpòt lòt moun ap itilize ak jwi sèvis yo, (iv) sa ap vin gen oswa eseye gen aksè san otorizasyon nan nenpòt sèvis yo, enfòmasyon nou pa pibliye, kont lòt itilizatè, rezo oswa sistèm enfòmatik nan pirataj, rechèch modpas oswa nenpòt lòt mwayen, (v) k ap pran enfòmasyon konsènan aksyon lòt itilizatè yo, (vi) k ap fè enjenyè yo fè bak, dekonpile, demonte oswa eseye fè enjenyè yo fè bak, dekonpile, oswa demonte nenpòt pati nan kontni an oswa sitwèb yo. Ou pa ka fè okenn pwogram enfòmatik derive ki baze sou nenpòt lojisyèl kache. Ou pa ka afiche okenn aspè Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante MCNA piblikman. Ou pa ka fè kopi okenn aspè Sitwèb ak Sèvis MCNA, tankou paj sitwèb la, vèsyon lisansye Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante MCNA ou, ak nenpòt lojisyèl kache ki asosye avèk MCNA, pou okenn rezon, tankou men pa sèlman, distribisyon ba piblik la avèk lavant oswa lòt transfè posesyon, oswa avèk lwaye, afèmaj oswa prè.

Nou ka elimine kont MCNA ou oswa nou ka sispann aksè ou nan tout Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante MCNA oswa yon pati ladan yo, san preyavi, si ou vyole Lisans sa a oswa si ou angaje nan nenpòt konduit nou, nan sèl jijman nou, kwè ki vyole nenpòt lwa oswa règleman ki anvigè, oswa ki deranje enterè MCNA oswa nenpòt moun endepandan. Si nou elimine kont ou, nou ka retire kèk oswa tout kontni ou nan sèvè nou yo. Men nou pa gen obligasyon pou sa.

Kòm egzanp men pa kòm limit, ou dakò ou pa ka gen aksè nan Sitwèb yo ak/oswa Sèvis yo pou:

 1. Afiche nenpòt enfòmasyon ki pa konplè, ki fo, ki pa egzat oswa ki pa pou ou.
 2. Pibliye, afiche, chaje, transmèt, distribiye, simaye, oswa mete disponib sondaj, konkou, sistèm piramidal, lèt an chèn, pouryèl, polipostaj oswa nenpòt mesaj kopye oswa ki pa enpòtan (komèsyal oswa lòt kalite).
 3. Pale mal, fè abi, asele, pouswiv, menase oswa vyole dwa legal lòt moun, tankou men pa sèlman dwa pou enfòmasyon prive ak piblisite.
 4. Pibliye, afiche, chaje, transmèt, distribiye, simaye, oswa mete disponib nenpòt materyèl ki nuizib, vyolan, gwosye, ki gen pou wè ak sèks, ki pale mal, ki fè kalomni, vilgè, defòme, anbarasan, dezagreyab, ki vyole dwa yon lòt moun pou enfòmasyon prive ak piblisite, ki montre lahèn oswa ki gen pou wè ak ras, gwoup etnik oswa ki atake moun oswa ki dezagreyab.
 5. Pibliye, afiche, chaje, transmèt, distribiye, simaye, oswa mete disponib nenpòt fichye ki gen viris, lojisyèl espyon, chwal Trojan, vè enfòmatik, bonm lojik, wobo anilasyon mesaj, done kowonpi, oswa nenpòt lòt lojisyèl oswa pwogram sanblab ki ka domaje oswa deranje operasyon Sitwèb ak/oswa Sèvis MCNA, aksè lòt itilizatè nan Sitwèb ak/oswa Sèvis MCNA, ak/oswa òdinatè lòt itilizatè.
 6. Fè reklam pou nenpòt machandiz oswa sèvis pou nenpòt objektif, oswa ofri pou achte oswa pou vann yo.
 7. Pibliye, afiche, chaje, transmèt, distribiye, simaye, oswa mete disponib nenpòt materyèl ki gen enfòmasyon sou jesyon dwadotè oswa enfòmasyon sou dwa dijital, tankou afektasyon otè, avi legal oswa lòt avi kòrèk oswa deziyasyon pwopriyetè oswa etikèt orijin oswa sous lojisyèl oswa lòt materyèl ki falsifye, efase oswa dezaktive.
 8. Mete restriksyon oswa blokaj sou nenpòt lòt itilizatè pou li pa itilize ak jwi Sèvis yo.
 9. Vyole nenpòt lwa oswa règleman ki anvigè, oswa fè pwomosyon oswa ankouraje nenpòt aktivite ilegal.
 10. Pibliye, afiche, chaje, transmèt, distribiye, simaye, oswa mete disponib nenpòt materyèl ki konsène pirataj, krakaj, eksplwatasyon, oswa fè itilizasyon Sitwèb la, oswa Sèvis yo nan nenpòt mannyè.
 11. Eseye jwenn modpas, lòt enfòmasyon sou Kont, oswa nenpòt lòt enfòmasyon prive nenpòt lòt itilizatè Sitwèb yo ak/oswa Sèvis yo, tankou, men pa sèlman, koleksyon enfòmasyon pèsonèl sou lòt moun tankou adrès imèl.
 12. Fè fo rapò ba administratè MCNA.
 13. Pibliye, afiche, chaje, transmèt, distribiye, simaye, oswa mete disponib nenpòt pwogram enfòmatik otomatizasyon oswa nenpòt pwogram enfòmatik endepandan ki pa otorize epi ki la pou modifye Sitwèb yo ak/oswa Sèvis yo.
 14. Itilize Sèvis yo pou tranzaksyon ki gen fwod.
 15. Ankadre oswa repwodui nenpòt pati nan Sitwèb yo ak/oswa Sèvis yo.
 16. Fè yon atak sou nenpòt sèvè ki itilize nan koneksyon avèk Sitwèb MCNA oswa nenpòt pòsyon ladan oswa eseye deranje sèvè yo.
 17. Antre nan done ki pa la pou ou, oswa konekte nan yon sèvè oswa yon Kont ou pa gen otorizasyon pou gen aksè ladan.
 18. Eseye kesyone, eskane oswa teste frajilite yon sistèm oswa rezo oswa vyole mezi sekirite oswa otantifikasyon san bon jan otorizasyon.
 19. Kreye nenpòt fo antèt dokiman TCP/IP oswa nenpòt pati antèt mesaj nan nenpòt imèl oswa mesaj deba.
 20. Eseye fè deranjman nan nenpòt fason sekirite rezo yo oswa rezo a, oswa eseye itilize Sèvis Sitwèb la oswa MCNA pou jwenn aksè san otorizasyon nan nenpòt lòt sistèm enfòmatik.
 21. Modifye, adapte, bay lisans apa, tradui, vann, deranje enjenyè, dekonpile oswa demonte tout oswa nenpòt pòsyon Sitwèb yo, Sèvis yo oswa Kontni an.
 22. Retire, chanje, sere nenpòt dwadotè, non komèsyal, brevè oswa lòt avi pou dwa pwopriyetè ki nan Sitwèb yo, Sèvis yo oswa Kontni an.

Konfidansyalite. Ou dakò (i) pou kenbe tout enfòmasyon ki pa piblik tankou men pa sèlman, pwodui, done sou detèminasyon pri ak kliyan ak founisè MCNA divilge nan Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante nou yo konfidansyèl ("Enfòmasyon Konfidansyèl"), nan konfyans serye, (ii) pa divilge Enfòmasyon Konfidansyèl sa yo pa nenpòt moun endepandan, epi (iii) pa itilize nenpòt Enfòmasyon Konfidansyèl pou okenn objektif sof pou objektif biznis entèn. Ou ka divilge Enfòmasyon Konfidansyèl yo ba anplwaye responsab ou yo ki bezwen konnen yo avèk bon volonte yo, men sèlman nan limit ki nesesè pou objektif pou fè biznis entèn. Ou dakò pou bay tout anplwaye sa yo enstwiksyon pou yo pa divilge Enfòmasyon Konfidansyèl sa yo ba moun endepandan, tankou konsiltan, san pèmisyon alekri MCNA davans. Enfòmasyon Konfidansyèl yo p ap gen ladan enfòmasyon ki: (i) se kounye a, oswa apre vin, nan okenn aksyon oswa si ou pa fè aksyon, anjeneral yo konnen oswa ki disponib pou piblik la; (ii) ou te achte anvan ou te resevwa enfòmasyon yo nan MCNA epi san restriksyon tankou pou itilize oswa divilge; (iii) yon moun endepandan ba ou legalman san restriksyon tankou pou itilize oswa divilge; oswa (iv) divilge avèk konsantman ekri MCNA anvan. Ou rekonèt epi dakò pou anyen ki nan Lisans sa a p ap vle ou gen dwa, lisans oswa lòt, pou nenpòt Enfòmasyon Konfidansyèl sof jan sa endike nan Lisans sa a. Ou rekonèt tout Enfòmasyon Konfidansyèl yo se sèlman pou MCNA (oswa pou enstitisyon nou bay lisans yo) epi divilgasyon oswa itilizasyon Enfòmasyon Konfidansyèl sa yo san otorizasyon ta lakòz domaj ireparab ak chòk enpòtan, limit ki ka difisil pou konfime. Poutèt sa, ou dakò pou MCNA ap gen dwa pou jwenn yon lòd pou evite nenpòt vyolasyon Lisans sa a, ak dwa pou pouswiv nenpòt ak tout lòt dwa ak rekou ki disponib nan lalwa oswa nan ekite pou yon vyolasyon konsa. Obligasyon pou pa divilge, pou pa itilize, ak konfidansyalite ki dekri nan Lisans sa a ap rete anvigè pou twa (3) ane apati dat dènye divilgasyon Enfòmasyon Konfidansyèl yo, kote peryòd tan an ap fini.

Posesyon Kontni. MCNA gen dwa pou retire nenpòt kontni ki afiche sou sitwèb yo oswa nan sèvis li detèmine dapre sèl jijman li ki vyole nenpòt lwa oswa dwa nenpòt moun, ki vyole dwa nenpòt moun, oswa ki pa apwopriye pou afiche sou sitwèb yo oswa nan sèvis yo.

Ou rekonèt epi ou dakò pou tout kontni MCNA se pwopriyete MCNA ak/oswa moun li bay lisans yo epi ou pa gen dwa pou pwopriyete entèlektyèl oswa lòt dwa nan nenpòt kontni, kèlkeswa si se MCNA, oumenm, oswa yon lòt itilizatè sèvis yo ki te bay kontni MCNA.

Si epi nan limit nou kwè ou toujou gen, anba lwa ki anvigè, nenpòt dwa, tit oswa enterè nan oswa pou nenpòt pòsyon Kontni MCNA, ou transfere, akòde, transmèt, afekte ak renonse sèlman ba MCNA tout dwa, tit, enterè ou nan epi pou Kontni MCNA, san rezèvasyon epi san konsiderasyon siplemantè, anba lwa ki anvigè sou brevè, dwadotè, sekrè komèsyal, non komèsyal ak lòt lwa oswa dwa sanblab, avi. Nan limit afektasyon an pa efikas anba lwa ki anvigè, ou akòde MCNA, yon dwa itilizasyon esklizif, irevokab, ki ka sou-lisansye, ki ka transfere, nan lemonn, pou repwodui, fikse, adapte, modifye, tradui, re-fòmate, kreye travay derive, fabrike, mete sou mache a, pibliye, distribiye, vann, lisansye, sou-lisansye, transfere, lwe, anfème, transmèt, afiche piblikman, adapte piblikman, oswa bay aksè sou fòm elektwonik, emèt, kominike ba piblik la nan telekominikasyon, afiche, adapte, antre nan memwa òdinatè, epi itilize ak pratike Kontni MCNA, tout travay modifye ak derive ladan, tout pòsyon ak kopi nan nenpòt fòm, tout envansyon, modèl, ak mak ki reprezante ladan, ak tout brevè, dwadotè, sekrè komèsyal, non komèsyal ak lòt dwa pwopriyete entèlektyèl, epi/oswa pou entwodui menm bagay la nan lòt mo nan nenpòt fòm, mwayen, oswa teknoloji nou pa konnen kounye a oswa nou devlope pita. Nan limit lwa ki anvigè bay pèmisyon an, ou renonse nenpòt dwa moral ou ka genyen nan Kontni MCNA.

Done Itilizatè Soumèt. Ou rekonèt epi ou dakò pou ou se pwopriyetè legal oswa ou gen dwa nesesè pou nenpòt done itilizatè ou soumèt nan sitwèb ak/oswa sèvis MCNA. MCNA pa reklame posesyon okenn done itilizatè ou soumèt (menmsi MCNA pa posede gwoup done nan sèvis yo).

Ou dakò pou nenpòt Done Itilizatè Soumèt ou bay pa kreye yon obligasyon pou MCNA ba ou okenn peman oswa lòt konpansasyon.

Anrapò avèk Done Itilizatè Soumèt, ou akòde MCNA, yon lisans ki pa esklizif, irevokab, ki ka sou-lisansye, ki ka transfere, nan lemonn, dwa itilizasyon pou repwodui, fikse, adapte, modifye, tradui, re-fòmate, kreye travay derive, fabrike, mete sou mache a, pibliye, distribiye, vann, lisansye, sou-lisansye, transfere, lwe, anfème, transmèt, afiche piblikman, adapte piblikman, oswa bay aksè sou fòm elektwonik, emèt, kominike ba piblik la nan telekominikasyon, afiche, adapte, antre nan memwa òdinatè, epi itilize ak pratike Done Itilizatè Soumèt jan sa endike nan Kondisyon sa yo pou Itilizasyon, nenpòt Kondisyon ki Espesyal pou Sitwèb la, ak Règleman konsènan Enfòmasyon Prive.

Kesyon. Tanpri kontakte nou si ou gen kesyon sou MCNA, Sitwèb la, Sèvis nou yo, oswa si ou jwenn pwoblèm avèk fason Sitwèb la fonksyone.