Rezilta Rechèch la
Anile Rechèch la
Anile Rechèch la
Rezilta Rechèch la, Tanpri eseye diferan tèm rechèch la.
Ap Chèche. Tanpri Rete Tann.
 
Antre nan Rezo nou an

Rejwenn ou nan MCNA Jodi a!

MCNA se yon konpayi jesyon avantaj dantè ki bay sèvis kalite siperyè pou ajans Leta yo ak òganizasyon swen kontwole pou manm Medicaid yo, manm Children's Health Insurance Program (CHIP) yo, ak manm Medicare yo. Nou envite w rejwenn ou nan rezo nou an ki gen pratisyen sante primè ak sante oral espesyalize. MCNA se yon pwogram founisè ki chalere. Kle siksè nou se te relasyon nou avèk pwofesyonèl swen sante nou yo nan chak rejyon.

Si ou swete anwole nan eta ki pi ba la yo, tanpri vizite paj ki byen angaje nou an pou eta ou chwazi a:

Pou w rejwenn ou nan rezo nou an nan nenpòt lòt eta, tanpri swiv pwosesis ki pi ba a:

Anwole sou Entènèt

Ranpli fòmilè nou an Aplikasyon Akreditasyon sou Entènèt, ki enkli tou fòmilè egzijib yo.

Anwole pa Faks, Imel, oswa Lapòs

Nou rekòmande opsyon pou anwole sou Entènèt la ki pi wo a pou tretman pi rapid, men ou gen dwa telechaje l tou, enprime l, epi ranpli dokiman pi ba yo pou w kòmanse pwosesis akreditasyon an.

Pou Plis Enfòmasyon oswa Pou Kesyon

Si ou gen kesyon epi w ta renmen pale ak yon Reprezantan nan Biwo Devlopman Rezo an, tanpri rele liy akèy biwo Devlopman Rezo a nan 1-844-352-6262. Yon lòt fason tou, ou gen dwa ranpli fòm ki anba la, epi n ava kontakte w nan yon ti tan pou reponn tout kesyon w yo epi pou ede w antre nan rezo nou an! Tanpri bay tout enfòmasyon ki posib.