Rezilta Rechèch la
Anile Rechèch la
Anile Rechèch la
Rezilta Rechèch la, Tanpri eseye diferan tèm rechèch la.
Ap Chèche. Tanpri Rete Tann.
 
MCNA Dental se pi gwo konpayi asirans dantè nan peyi a pou pwogram Medicaid ak CHIP patwone pa gouvènman an. Nou te nan biznis pou prèske 30 ane, ak plis pase 5 milyon manm nan 8 eta fè konfyans souri yo nan MCNA!
Ikòn
Dantis ki Toupre Ou
Ikòn
Wè Plan Dantè Nou yo

Yon Plan Dantè pou Tout Moun

MCNA devwe pou ankouraje swen bouch kalite siperyè ak bon mache lè nou bay plis aksè nan swen dantè pou piblik la. Rezo dantis nou ak espesyalis sante bouch nou gen ladan pwofesyonèl swen dantè ki gen tout akreditasyon epi ki devwe pou bay rezilta klinik siperyè.

Ansanm avèk konpayi afilye nou yo, nou bay bon kalite sèvis pou ajans leta ak asosyasyon swen kontwole tout kote nan peyi a. Nou ofri plizyè plan dantè pou patwon prive, moun ak fanmi yo.

Plan Medicaid
Plan CHIP

Angajman pou Swen Kalite Jeneral

Nan MCNA, n ap fè efò pou nou pi bon epi pou kenbe tèt nou nan prensip siperyè Swen Kontwole.

Nou diferan nèt paske nou vin premye plan dantè nan peyi a ki resevwa rekonpans URAC Dental Plan Accreditation nan pwogrè nou fè pou asire MCNA ofri ekselan sèvis ki satisfè tout kritè swen endistri a.

Nou resevwa tou Akreditasyon Komite Nasyonal pou Asirans Kalite [National Committee for Quality Assurance (NCQA)] nan Akreditasyon ak nan Re-Akreditasyon*. Pou sipòte konsèvasyon onètete done yo rapòte sou plan nasyonal, ou te fè yon NCQA-Certified HEDIS® Compliance Audit™ tou, epi nou te resevwa so siyati NCQA, ki rekonèt mezi kalite dantè nou yo respekte kritè Ansanm Done ak Enfòmasyon sou Efikasite Swen Sante [Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS)] pou presizyon.

Nou te fè yon odit SOC 2 endepandan ak twazyèm pati avèk siksè sou pwosesis ak kontwòl ki asire sekirite ak disponiblite sistèm jesyon enfòmasyon ak done nou yo. Se AICPA ki te fè odit sa a.

Sètifikasyon sa yo montre angajman nou kontinye pran pou opere anba prensip kalite siperyè pou manm nou yo, pwofesyonèl swen sante nou yo, ak kliyan nou yo.

* NCQA te revize epi sètifye fonksyon Akreditasyon ak Re-Akreditasyon MCNA sèlman. Pou jwenn detay konplè sou enpòtans revizyon sa a, ale sou sitwèb www.ncqa.org.

Foto
NEW! Zòn Timoun MCNA

Zòn Timoun nou an gen jwèt dantè ki konvèsasyonèl, kwiz, telechajman, videyo ak plis!

Foto
NEW! Swiv MCNA sou Entènèt!

Swiv nou nan Facebook, Twitter, oswa YouTube pou jwenn nouvèl, òf espesyal, zouti edikasyonèl ak plis!