Rezilta Rechèch la
Anile Rechèch la
Anile Rechèch la
Rezilta Rechèch la, Tanpri eseye diferan tèm rechèch la.
Ap Chèche. Tanpri Rete Tann.
 
Avi Anti-Diskriminasyon

MCNA respekte lwa federal sou dwa sivil, epi nou pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi kote moun soti, laj, andikap, oswa sèks. MCNA pa eskli moun ni nou pa trete yo yon fason diferan akòz ras yo, koulè yo, peyi kote yo soti, laj yo, andikap yo oswa sèks yo. MCNA:

Bay èd ak sèvis gratis pou moun ki gen andikap pou kominike yon fason efikas avèk nou, tankou:

  • Entèprèt langaj siy kalifye
  • Enfòmasyon nan lòt fòma (gwo lèt, odyo, fòma elektwonik ki fasil pou gen aksè, lòt fòma)

Bay sèvis lang gratis pou moun ki gen lang natifnatal yo ki pa Anglè, tankou:

  • Entèprèt kalifye
  • Enfòmasyon ki ekri nan lòt lang

Si ou bezwen sèvis sa yo, kontakte Depatman Sèvis Manm nou avèk nimewo telefòn ou jwenn sou kat ID manm ou oswa nan manyèl ki bay enfòmasyon pou manm ou.

Si ou kwè MCNA pa t ba ou sèvis sa yo oswa si ou kwè nou te fè diskriminasyon kont ou nan yon lòt fason sou baz ras, koulè, peyi kote ou soti, laj, andikap oswa sèks, ou kapab depoze yon doleyans devan Espesyalis Konfòmite ak Etik nou nan:

  • Adrès: 200 West Cypress Creek Road, Suite 500, Ft. Lauderdale, FL 33309
  • Telefòn: 1-800-494-6262, estansyon 105
  • Adrès Imèl: civilrights_reporting@mcna.net

Ou kapab depoze yon doleyans fas-a-fas oswa pa lapòs, nan faks oswa nan imèl. Si ou bezwen èd pou depoze yon doleyans, Espesyalis Konfòmite ak Etik nou disponib pou ede ou.

Ou kapab depoze yon plent sou dwa sivil nan Depatman Sante ak Sèvis Sosyal Etazini (U.S. Department of Health and Human Services), Biwo pou Dwa Sivil (Office for Civil Rights) sou fòm elektwonik nan Pòtay Plent Biwo pou Dwa Sivil nanhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oswa pa lapòs oswa nan telefòn nan: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).

Fòm plent yo disponib sou sitwèb http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-494-6262 (TTY: 1-800-955-8771).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-494-6262 (TTY: 1-800-955-8771).

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-800-494-6262 (TTY: 1-800-955-8771).

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-494-6262 (TTY: 1-800-955-8771).

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-800-494-6262 (TTY: 1-800-955-8771).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-494-6262 (TTY: 1-800-955-8771).

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-494-6262 (ATS : 1-800-955-8771).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-494-6262 (TTY: 1-800-955-8771).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-494-6262 (телетайп: 1-800-955-8771).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-800-494-6262 (رقم هاتف الصموالبكم 1-800-955-8771

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-800-494-6262 (TTY: 1-800-955-8771).

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-494-6262 (TTY: 1-800-955-8771).

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-494-6262 (TTY: 1-800-955-8771)번으로 전화해 주십시오.

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-800-494-6262 (TTY: 1-800-955-8771).

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-800-494-6262 (TTY: 1-800-955-8771).

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-800-494-6262 (TTY: 1-800-955-8771).