Rezilta Rechèch la
Anile Rechèch la
Anile Rechèch la
Rezilta Rechèch la, Tanpri eseye diferan tèm rechèch la.
Ap Chèche. Tanpri Rete Tann.
 
Kesyon Moun Poze Souvan

Nou Gen Repons Ou yo

Anba la a se kèk kesyon moun poze souvan pou Pwofesyonèl Swen Sante ak Dantis nou yo. Klike sou nenpòt kesyon pou ale nan repons lan.

Ou gen lòt kesyon pou nou? Kontakte nou pou pale avèk yon Anplwaye devwe nan Relasyon Pwofesyonèl Swen Dantè.

Kesyon

Repons

 1. Kijan pou mwen antre nan Rezo Pwofesyonèl Swen Sante MCNA?
  Kontakte Relasyon Pwofesyonèl Swen Sante MCNA pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou fè kontra avèk nou.
 2. Èske m ap gen obligasyon pou antre nan tout plan yo aksepte nan MCNA Dental Plans si mwen enskri pou antre nan rezo pwofesyonèl swen sante a?
  Ou kapab chwazi pou antre sèlman nan plan (yo) ou pito. Tanpri mete yon lèt ki endike sa ou pito ansanm avèk fòm aplikasyon demann ou. Lèt la dwe ekri sou papye antèt ofisyèl ou, epi li dwe endike nan ki plan ou vle antre.
 3. Kisa Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante MCNA sou Entènèt ye?
  MCNA ofri yon Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante sou Entènèt. Se yon bon jan zouti inik. Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante nou an sou Entènèt ap pèmèt ou ak anplwaye biwo ou fè anpil travay san pwoblèm, tankou:
  • Soumèt epi wè reklamasyon yo
  • Soumèt epi wè otorizasyon davans yo ak referans yo
  • Verifye si manm yo kalifye
  • Wè EOB yo
  • Pran manyèl ak dokiman sou Entènèt
  • Ak plis lòt!
  Ou kapab bezwen itilize Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante imedyatman ou jwenn lèt ofisyèl MCNA ap voye ba ou. W ap kapab kreye yon kont san pwoblèm pou antre nan pòtay la. Klike la a pou antre nan paj akèy Pòtay la.
 4. Kijan mwen kapab verifye si yon manm kalifye?
  Kat ID manm nou yo endike aklè nan ki plan yon manm antre. Kontakte Depatman Sèvis Manm nou pou nenpòt kesyon ou genyen sou kalifikasyon. Ou kapab verifye si yon manm kalifye tou nan Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante nou sou Entènèt.
 5. Kijan pou mwen soumèt reklamasyon, otorizasyon davans ak referans yo ba MCNA?
  Gen twa (3) fason pou soumèt reklamasyon yo ba MCNA Dental:
  1. Nan Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante MCNA sou Entènèt.
  2. Nan yon biwo santral elektwonik.
  3. Depi ou voye yon fòm reklamasyon ADA ki ranpli pa lapòs (2012 oswa yon nouvo) nan adrès:

   MCNA Dental
   PO Box 23920
   Oakland Park, FL 33307

  Gen twa (3) fason pou soumèt otorizasyon davans yo ba MCNA Dental:
  1. Nan Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante MCNA sou Entènèt.
  2. Nan yon biwo santral elektwonik.
  3. Depi ou voye yon fòm reklamasyon ADA ki ranpli pa lapòs (2012 oswa yon nouvo) nan adrès:

   MCNA Dental
   Attn: Utilization Management
   200 West Cypress Creek Road, Suite #500
   Fort Lauderdale, FL 33309

  Gen de (2) fason pou soumèt referans yo ba MCNA Dental:
  1. Nan Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante MCNA sou Entènèt.
  2. Depi ou voye yon fòm reklamasyon ADA ki ranpli pa lapòs (2012 oswa yon nouvo) nan adrès:

   MCNA Dental
   Attn: Utilization Management
   200 West Cypress Creek Road, Suite #500
   Fort Lauderdale, FL 33309

 6. Mwen se yon Dantis Premye Swen epi manm mwen bezwen wè yon espesyalis. Kijan m ap konnen ki dantis ki patisipe nan rezo manm lan?
  Tanpri soumèt yon demann referans nan Depatman Utilization Management (UM) Jesyon Itilizasyon MCNA. Depatman UM nou an ap jwenn yon pwofesyonèl swen sante nan rezo manm lan ki kapab wè moun nan. Ou kapab jwenn yon Espesyalis espesyal ki nan rezo a tou nan Anyè Pwofesyonèl Swen Sante nou sou Entènèt.
 7. Nou se yon klinik prive Òtodontik ki gen pasyan ki nan plizyè etap tretman diferan. Èske n ap kapab kontinye tretman yo san okenn sispansyon?
  W ap kapab kontinye tretman avèk manm k ap resevwa swen ou pou kounye a. Klinik prive ou ap bezwen ranpli fòm Kontinyasyon Swen pou chak manm sa yo.
 8. Ki kote mwen kapab jwenn dènye nouvèl nan MCNA?
  MCNA mete nouvèl ak anons enpòtan yo sou Nouvèl ak Evènman paj sitwèb nou. Dènye enfòmasyon ki afekte Pwofesyonèl Swen Sante ak Dantis nou yo sèlman disponib depi ou konekte nan Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante nou sou Entènèt.
 9. Ki kote mwen kapab pran Manyèl Pwofesyonèl Swen Sante mwen sou Entènèt?
  Pou pran Manyèl Pwofesyonèl Swen Sante ou ak lòt dokiman enpòtan sou Entènèt, konekte nan Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante nou sou Entènèt epi klike sou onglè "Sipò ak Telechajman".
 10. Kijan pou mwen kontakte MCNA si mwen gen kesyon oswa si mwen bezwen èd?
  Klike la a pou kontakte Depatman Relasyon Pwofesyonèl Swen Sante nou. Youn nan anplwaye nou yo ki resevwa bon fòmasyon ap disponib pou ede ou.