Rezilta Rechèch la
Anile Rechèch la
Anile Rechèch la
Rezilta Rechèch la, Tanpri eseye diferan tèm rechèch la.
Ap Chèche. Tanpri Rete Tann.
 
Enfòmasyon sou Pwofesyonèl

Yon Pwogram ki Bon Anpil pou Pwofesyonèl Swen Sante

Yon gwoup dantis te kreye MCNA nan ane 1992, epi MCNA se youn nan rezo sèvis dantè k ap devlope pi vit nan Etazini. Kle siksè nou se te relasyon nou avèk pwofesyonèl swen sante nou yo nan chak rejyon. MCNA se yon pwogram pwofesyonèl swen sante ki chalere.

Espètiz pwofesyonèl swen dantè nou kapab sèvi patisipan pwogram nan san pwoblèm nan distans jewografik ak tan pou deplasman ki rezonab. Nou devlope bon jan rezo pwofesyonèl swen dantè lè nou chwazi avèk prekosyon sa ki gen eksperyans yo pou satisfè bezwen espesyal popilasyon sa a.

Akreditasyon

NCQA Logo

Akreditasyon an asire Komite Dantis Sètifye yo egzamine epi apwouve sèl dantis ki gen bon jan kalifikasyon, anvan yo antre nan rezo pwofesyonèl swen dantè nou an. Depatman Akreditasyon an swiv gid CMS ak gid NCQA pou Verifikasyon Sous Prensipal posib fòmasyon pwofesyonèl swen dantè yo.

Anplwaye nou yo resevwa bon jan fòmasyon pou travay sou enfòmasyon dapre tout règleman kontwòl, epi yo konsève tout enfòmasyon yo avèk pi gwo sekrè pandan y ap kominike avèk ou nan yon mannyè ki pwofesyonèl ak amizan. N ap kontan wè ou nan kontakte nou pou aprann plis bagay sou pwosesis akreditasyon an.

Manm nou yo depannde nou pou bay yo sèlman pi bon dantis yo, epi nou travay di pou asire kalite sa a nan kominote nou yo.

MCNA kontan pou anonse nou te resevwa sètifikasyon The National Committee for Quality Assurance (NCQA) nan Akreditasyon ak Re-Akreditasyon*.

* NCQA te revize epi sètifye fonksyon Akreditasyon ak Re-Akreditasyon MCNA sèlman. Pou jwenn detay konplè sou enpòtans revizyon sa a, ale sou sitwèb www.ncqa.org.

Kontra MCNA

MCNA pran angajman pou fè li fasil pou pwofesyonèl swen sante yo fè biznis avèk nou. Nou envite dantis jeneral yo ak espesyalis yo pou yo antre nan rezo nou an ki toupatou nan peyi a. Pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou antre nan rezo nou an, tanpri klike la a.