Rezilta Rechèch la
Anile Rechèch la
Anile Rechèch la
Rezilta Rechèch la, Tanpri eseye diferan tèm rechèch la.
Ap Chèche. Tanpri Rete Tann.
 
Rapòte Fwod ak Abi

MCNA Batay kont Fwod, Gaspiyaj ak Abi

MCNA mennen ankèt sou tout ka fwod, gaspiyaj ak abi (FWA) nou sispèk. Lè li nesesè, nou voye ka yo pou kontwolè leta ak lapolis mennen ankèt. Manm nou yo ak pwofesyonèl swen dantè yo se koneksyon ki pi enpòtan nan idantifye fwod. Ou pi byen konnen ki kalite sèvis dantè ou te resevwa oswa te bay.

Ou kapab rapòte fwod ou sispèk nan telefòn, nan imèl, oswa nan kourye regilye lapòs. Ou kapab fè sa san ou pa bay non ou. Si ou dakò pou bay non ou ak lòt enfòmasyon pou nou kontakte ou, sa ape de Depatman Konfòmite nou jwenn enfòmasyon pidevan. Tout sa ou rapòte ap rete an sekrè. Lè w ap rapòte fwod ou sispèk, tanpri bay tout kantite detay ki posib, ansanm ak enfòmasyon sa yo:

 1. Non moun ou sispèk ki fè fwod la.
 2. Atik oswa sèvis ki konsène nan zafè a.
 3. Kote sèvis la te fèt la.
 4. Yon deskripsyon konplè zak ou panse ki konsène fwod la.
 5. Kalandriye yo pran pou bay sèvis la.
 6. Kantite lajan ki konsène, si ou konnen.

Fason pou Rapòte Fwod ba MCNA

Si ou sispèk fwod, tanpri kontakte Depatman Konfòmite MCNA nan youn nan chwa sa yo:

 • Call Liy Dirèk pou Rapòte Fwod, Gaspiyaj ak Abi nan: 1-855-392-6262
 • Voye yon lèt pa lapòs nan:
  MCNA Dental
  Atansyon: Fraud, Waste and Abuse
  200 West Cypress Creek Road, Suite 500
  Fort Lauderdale, FL 33309
 • Voye yon imèl nan fòm nou an ki sou entènèt.

Fason pou Rapòte Fwod ba Eta Kote W ap Viv la

Si ou sispèk fwod epi si ou vle kontakte eta kote w ap viv la dirèkteman, ou gen plizyè chwa. Tanpri jwenn vrè nimewo kontak nan sa ki endike nan lis selon eta ki anba la a.

Arkansas

 • Arkansas Fraud and Abuse Hotline: 1-800-422-6641
 • Akransas Inspector General Hotline: 1-855-527-6644

Florida

 • Agency for Health Administration Consumer Complaint Hotline: 1-888-419-3456
 • Florida Attorney General Medicaid Hotline: 1-866-966-7226

Idaho

 • Idaho Department of Health & Welfare: 1-866-635-7515

Iowa

 • Iowa Medicaid Program Integrity Unit Hotline: 1-877-446-3787
 • Iowa Office of Inspector General Fraud Hotline: 1-800-447-8477

Louisiana

 • Louisiana Program Integrity Fraud and Abuse Hotline: 1-800-488-2917
 • Louisiana Office of Inspector General Fraud and Abuse Hotline: 1-866-801-2549

Nebraska

 • Medicaid Provider Fraud: Medicaid Fraud and Patient Abuse Unit: 1-402-471-3549
 • Medicaid Provider Self-Disclosure: Nebraska Medicaid Program Integrity: 1-877-255-3092
 • Medicaid Client Fraud: Special Investigation Unit (Lincoln and Greater Nebraska): 1-402-471-9407
 • Medicaid Client Fraud: Special Investigation Unit (Omaha): 1-402-595-3789

Texas

 • Texas Office of Inspector General, Health and Human Services Commission: 1-800-436-6184
 • Texas Department of Insurance's Fraud Unit Hotline: 1-888-327-8818

Utah

 • Utah Office of Inspector General (OIG): 1-855-403-7283
 • Department of Workforce Services Fraud Hotline: 1-800-955-2210