Rezilta Rechèch la
Anile Rechèch la
Anile Rechèch la
Rezilta Rechèch la, Tanpri eseye diferan tèm rechèch la.
Ap Chèche. Tanpri Rete Tann.
 
Teknoloji Nou

Fason nou Fikse Nòm pou Teknoloji Endistri

MCNA bay plizyè kalite sèvis jesyon avantaj dantè tankou:

  • Rezo Dantè pou Swen Prensipal ak Swen Espesyalite
  • Sèvis Manm
  • Relasyon Pwofesyonèl Swen Dantè
  • Reklamasyon
  • Enskripsyon
  • Garanti ak Amelyorasyon Kalite
  • Kontwòl Risk
  • Akreditasyon
  • Konfòmite
SOC Logo

MCNA Dental kontwole done sou enskripsyon, rezo pwofesyonèl swen dan, jesyon reklamasyon, ak lòt done sou operasyon nan yon sistèm enfòmasyon jesyon (MIS) komèsyal konplè nèt, ki rele DentalTrac™. DentalTrac™ gen ladan enskripsyon pou avantaj ak detèminasyon kalifikasyon sou entènèt, rapòtaj ki baze sou sitwèb ak entèlijans nan biznis, ak solisyon blokaj konplè, ki entegre nan yon motè reklamasyon puisan pou travay sou reklamasyon yo san pran souf.

MCNA te fè yon odit SOC 2 endepandan ak twazyèm pati avèk siksè sou pwosesis ak kontwòl ki asire sekirite ak disponiblite sistèm jesyon enfòmasyon ak done nou yo.

Fleksibilite Siperyè

MCNA te devlope DentalTrac™ avèk modil estriktire ki pèmèt nou adapte fasil nan chanjman nan biznis nou tankou kwasans enskripsyon ak egzijans pou fè rapò sou kliyan.

Kontablite Entegre

DentalTrac™ se yon sistèm enfòmasyon jesyon konplè k ap ogmante efikasite ak presizyon nan enskripsyon nou sou entènèt, nan jijman nou ak nan pwosesis faktirasyon nou.

Kodaj Yerachik ki Rantab

DentalTrac™ ebèje nan plizyè sant done ki epapiye sou plan jewografik, ki gen kalite militè, ki pwoteje, epi ki dènye modèl. Tout eleman materyèl yo parèt aklè nan chak lokal ki garanti kodaj yerachik siperyè ak kontinwite biznis lan pou sipòte dènye bezwen nou yo ak bezwen nou yo pidevan.

Enskripsyon ak Kalifikasyon sou Entènèt

Modil jeneral enskripsyon ak kalifikasyon DentalTrac™ baze sou yon seri règ puisan ki sèvi pou detèmine kalifikasyon yon fason pou se sèl avantaj nou ofri yo se avantaj yon moun ki asire kalite pou resevwa. Baz Enskripsyon ak Kalifikasyon DentalTracs™ ranplase paye k ap fè moun gaspiye tan epi li ogmante presizyon pou garanti bon jan distribisyon sèvis pandan l ap anpeche pri yo ogmante.

Rapòtaj ak Entèlijans Biznis

Solisyon entèlijans biznis konplè DentalTrac™s bay analiz klinik san tras depi yo jwenn enfòmasyon yo nan yon navigatè. Entèlijans biznis disponib 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn tankou reklamasyon ki peye, estatistik enskripsyon, rannman plan an, jesyon itilizasyon, ak pwofil pwofesyonèl swen dantè ak pratik pami anpil lòt rapò analitik deyò bwat la. Modil rapòtaj DentalTracs™ fleksib ase pou pèmèt MCNA bay nenpòt rapò sou kòmann ki fèt sou demann.

Pwosesis Biznis Reklamasyon

Modil jesyon reklamasyon DentalTrac™ prevwa eskanografi ak antre done, analiz reklamasyon yo, devlopman plan an ak odit sou fason nou travay sou reklamasyon yo, desizyon otomatik sou reklamasyon an, EDI, fason nou travay sou reklamasyon yo, epi pre-tretman reklamasyon yo.

Konfòmite avèk HIPAA

Sistèm DentalTrac™ baze sou solisyon ki konfòm avèk HIPAA. MCNA pran angajman nèt pou asire yon chemen ki klè ak fasil pou preparasyon pou HIPAA ki anvan dat limit lan nèt pou konfòmite ki obligatwa sou plan federal.

Sitwèb Konvèsasyonèl ak Kominikasyon Avantaj avèk Kòmann Vokal

Sistèm DentalTrac™ ki konplè nèt, ki konvèsasyonèl epi ki baze sou kòmann vokal bay MCNA dwa pou ofri aksè 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn aksè nan enfòmasyon sou reklamasyon ak avantaj, ak vrè tranzaksyon tankou chajman reklamasyon EDI.